We zijn al bijna weer toe aan een nieuw verenigingsjaar.

Om ook in het nieuwe jaar een breed scala aan activiteiten te kunnen bekostigen, kan uw bijdrage aan de clubkas niet worden gemist. In onze algemene ledenvergadering van 5 oktober 2020 is besloten om de jaarlijkse contributie te verhogen van € 75,- naar € 90,-.

Daarom verzoek ik u de contributie voor 2021, € 90,- uiterlijk 31 december 2020 over te maken op banknummer:
NL31 RABO 0337 5851 05
t.n.v. Fotoclub Oog en Optiek
onder vermelding van ‘contributie 2021’

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en tot spoedig ziens.

Wim van Plateringen,
Penningmeester Oog & Optiek