FC Oog & Optiek

1. Algemeen
Het bestuur van FC Oog & Optiek hecht veel waarde aan jouw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door FC Oog & Optiek worden verwerkt zo goed mogelijk worden beschermd.
FC Oog & Optiek is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.
Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen FC Oog & Optiek.

Voor vragen over dit Reglement of als je een klacht hebt over de wijze waarop FC Oog & Optiek met je gegevens omgaat, kun je contact opnemen met het bestuur. Je vindt de contactgegevens op onze website.

2. Begrippen
In het reglement komen deze begrippen voor:
De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
Het privacyreglement: dit reglement;
Verantwoordelijke: FC Oog & Optiek;
Beheerder: het bestuur van FC Oog & Optiek;
Webmaster: de webmaster van FC Oog & Optiek, de persoon die de website beheert.
Verwerker: de vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Hiermee worden de Fotobond afdeling Gelderland-Zuid en de Fotobond bedoeld, die gebruik maken van de Persoonsgegevens, die door FC Oog & Optiek zijn gedeeld via de Fotobond-ledenadministratie. FC Oog & Optiek maakt gebruik van Persoonsgegevens van haar leden ten behoeve van de Ledenadministratie;
Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
Gebruiker: de functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen; hiermee worden de clubsecretaris van FC Oog & Optiek, de afdelingssecretaris van Fotobond afdeling Gelderland-Zuid, de ledenadministratie van de Fotobond en de Fotobond-secretaris bedoeld;
Derden: personen en instanties buiten FC Oog & Optiek;
Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
Leden: Hiermee worden de leden van FC Oog & Optiek bedoeld;
Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.
Fotobond-ledenadministratie: de toepassing op de Fotobond-website en afdelingswebsites, waarmee de Persoonsgegevens van de Leden worden Verwerkt.

3. Doel van het privacyreglement
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van FC Oog & Optiek.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door FC Oog & Optiek, de doeleinden van de gegevensverwerking door FC Oog & Optiek, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt of Lid bent van de FC Oog & Optiek, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert de FC Oog & Optiek uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door de FC Oog & Optiek zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

4. Website van FC Oog & Optiek
De Website van FC Oog & Optiek is https://www.oogenoptiek.nl. De Webmaster van FC Oog & Optiek is verantwoordelijk voor het technische beheer van deze website, de Beheerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen die FC Oog & Optiek heeft georganiseerd of gaat organiseren, bijvoorbeeld uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. FC Oog & Optiek maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de Leden van de FC Oog & Optiek en zijn alleen bereikbaar na inloggen.

Daarnaast behoudt FC Oog & Optiek zich het recht voor om op de website van FC Oog & Optiek informatie en/of uitslagen van evenementen of wedstrijden van de Fotobond of door afdelingen of fotoclubs die onder de Fotobond vallen. Omdat deze informatie als eerste wordt gepubliceerd door de Fotobond of door de Fotobond afdeling Gelderland-Zuid, en door FC Oog & Optiek slechts wordt gekopieerd, is FC Oog & Optiek niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens en gelden het privacyreglement en de voorwaarden van de wedstrijd of het evenement waarvan de gegevens werden overgenomen.

FC Oog & Optiek is aangesloten bij de Fotobond. FC Oog & Optiek deelt uit hoofde van een statutaire plicht Persoonsgegevens met de Fotobond afdeling Gelderland-Zuid en de Fotobond via de Fotobond-website. Het privacyreglement van de Fotobond is alléén van toepassing op de website en ledenadministratie van de Fotobond en Fotobond Gelderland-Zuid. Dit Privacyreglement is van toepassing op de website en de ledenadministratie van FC Oog & Optiek.

5. Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens
FC Oog & Optiek verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)
Dit zijn:
• activiteiten die, gelet op de doelstelling van FC Oog & Optiek gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en wedstrijden;
• betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten die plaatsvinden binnen FC Oog & Optiek.
• betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van FC Oog & Optiek.
• het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
• het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van FC Oog & Op-tiek en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door FC Oog & Optiek, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activi-teiten;
• het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.
• het beschikbaar stellen aan de Leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen, zoals commissies enz.

6. Rechtmatige grondslag
FC Oog & Optiek verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)
• om een verplichting na te komen die in de wet staat;
• voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
• om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;
• voor de goede vervulling van de taak, die FC Oog & Optiek vervult;
• wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.

Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft, kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

7. Wijze van verwerking
De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.
Persoonsgegevens van Leden worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Ver-werking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.
Het nieuwe Lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

8. Persoonsgegevens
FC Oog & Optiek Verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
• leden van FC Oog & Optiek;
• personen die FC Oog & Optiek om informatie of documentatie hebben verzocht via mondeling, telefonisch, schriftelijk of e-mail contact, via bezoek van de website of elke andere manier van contact;
• personen met wie FC Oog & Optiek een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Leden worden geregistreerd via de Fotobond-website door het lid en/of de ledenadministratie, de Ge-bruiker. Hiervoor geldt het Fotobond privacyreglement.
In sommige gevallen vindt de Verwerking plaats via het secretariaat van FC Oog & Optiek.

De Gebruiker voert de volgende verplichte gegevens in op de website van de Fotobond:
• gebruikersnaam
• wachtwoord
• voornaam
• achternaam
• e-mailadres

Aan de gegevens worden vervolgens een lidnummer, de datum van registratie, de club en afdeling toe-gevoegd.
• ingang lidmaatschap
• einde lidmaatschap
• lidnummer
• club
• afdeling
• geboortejaar
• geslacht
• adres
• postcode
• woonplaats
• telefoonnummer
• website
• pasfoto of avatar
• wedstrijdfoto’s/ filmpjes
• winnende foto’s/ filmpjes

Door de Gebruiker kunnen aan deze gegevens nog worden toegevoegd:
• bondsonderscheidingen
• bijzonderheden over het lidmaatschap/ rol binnen de organisatie
• jurylid
• rankingpunten
• prestatieonderscheidingen
• contributieplichtig
• actief

Het Lid krijgt een bevestiging via e-mail en kan daarna inloggen op de Fotobondwebsite. Op de Foto-bondwebsite kan hij – voor zover de website daarop is ingesteld – in zijn profiel al deze gegevens toe-voegen, verwijderen of wijzigen, behalve lidnummer, club en afdeling. Zie hiervoor het Fotobond priva-cyreglement.

De Persoonsgegevens van het Lid worden binnen zes maanden uit de Fotobond-ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap van FC Oog & Optiek is beëindigd. Indien de werkzaamheden van de Betrokkene ten behoeve van FC Oog & Optiek zijn beëindigd of de transactie met FC Oog & Optiek is afgehandeld, worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de Persoonsgegevens nood-zakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archive-ring. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

9. Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens
FC Oog & Optiek verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden met uitzondering van de Fotobond afdeling Gelderland-Zuid en de Fotobond. Periodiek worden lidnummer, naam, club, en afdeling door de Fotobond gedeeld met een derde partij voor het vervaardigen van lidmaatschapskaarten.

Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de Leden mogelijk toegang tot Persoonsgegevens van Leden, die een functie vervullen binnen de vereniging.

De Gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

Persoonsgegevens van Betrokkenen worden uitsluitend verstrekt aan Leden van de Fotobond, in het kader van verenigingsactiviteiten en voor zover deze in overeenstemming zijn met de eerdergenoemde doeleinden.

10. Beveiliging
De Fotobond draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in de Fotobond-ledenadministratie, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

FC Oog & Optiek draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van FC Oog & Optiek en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

11. Rechten van betrokkenen
De Betrokkene heeft de volgende rechten:
• recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan FC Oog & Optiek te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
• inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
• correctierecht: als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de Betrokkene een verzoek indienen bij FC Oog & Optiek om dit te corrigeren. Leden hebben toegang tot de eigen Persoonsgegevens na inloggen op de Fotobond-website, waar zij gegevens kunnen wijzi-gen en verwijderen.
• recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan FC Oog & Optiek te vragen om hun Per-soonsgegevens niet meer te gebruiken.
• recht om vergeten te worden: in gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
• recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwer-king van zijn/haar Persoonsgegevens. FC Oog & Optiek zal hieraan voldoen, tenzij er gerecht-vaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

12. Cookies
De websites van de Fotobond en de afdelingen gebruiken functionele cookies voor het inloggen op het ledengedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van de Fotobond. Ook op de website van FC Oog & Optiek worden cookies gebruikt.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van socialmediawebsites. Op het gebruik van socialmediawebsites zijn de desbetreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het Privacyreglement van FC Oog & Optiek is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten.
De socialmedia-cookies zijn:
– door te klikken op de Facebookbutton wordt een trackingcookie geplaatst.
– Google plaatst een googleapis cookie.
– Youtube plaatst diverse cookies. De website van FC Oog & Optiek bevat video’s die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

13. Login website van Fotoclub Oog en Optiek
Wanneer een gebruiker in het niet-afgeschermde deel van de website een webformulier invult, worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het vastleggen van het IP-adres gebeurt vanwege de beveiliging van de website.
Indien een gebruiker inlogt op het ‘alleen voor leden’-deel van de website worden de datum en tijd van inloggen en het IP-adres vastgelegd. Omdat elk lid inlogt met dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord wordt er bij inloggen geen unieke gebruikersnaam geregistreerd. Derhalve kunnen hierbij geen persoonsgegevens van leden worden vastgelegd.

14. Links naar websites van derden
Op de website van FC Oog & Optiek zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere fotoclubs en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de desbetreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de desbetreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. FC Oog & Optiek is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

15. Datalek
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgege-vens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).
De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van FC Oog & Optiek worden afdoende beveiligd.

16. Slotbepalingen
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van FC Oog & Optiek.
Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Dit Privacyreglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2022 en is in werking getreden op 16 maart 2022.