Afdeling Gelderland Zuid organiseert komend seizoen opnieuw twee inspirerende afdelingsmentoraten.

Waarom zou je een mentoraat volgen?
Als fotograaf die op zoek is naar verbreding of verdieping van kennis en ervaring kun je een mentoraat volgen. Niet voor vergroting van je technische kennis maar vooral om je creativiteit en de inhoud van je fotowerk te ontplooien. Deelnemende fotografen worden geacht zich inhoudelijk te willen ontwikkelen in hun fotografie. In een Afdelingsmentoraat word je op je eigen niveau gestimuleerd en in je persoonlijke fotografische ontwikkeling begeleid. Het ontwikkelingsdoel is gericht op de verbeelding en/of het vertellende (verhalende) van de fotograaf in zijn/haar fotografie. In wederzijdse vertrouwen wordt een programma vastgesteld waarbij het eigen werk van de deelnemer vertrekpunt is voor een ontdekkingstocht. Fotobesprekingen en huiswerkopdrachten zijn de belangrijkste middelen om het terrein te verkennen. Doel is vooral deelnemers te laten ervaren dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Leren leren als het ware. En natuurlijk moet het wel leuk blijven, dus het zal vooral praktisch en uiteraard met fotografie ingevuld worden.


1. Mentoraat met Peter van Tuijl ——- nog enkele plaatsen beschikbaar

Data: woensdagavonden 3 oktober en 14 november 2018
en 16 januari, 13 maart en 8 mei 2019 van 19.30 tot 22.30 uur

Zaal: Ons Huis, Dokter Honigstraat 3, 6901 AP Zevenaar

Doel Mentoraat Peter van Tuijl
De deelnemers worden verzocht de opdracht zelf te formuleren aan de hand van een door mij aangereikt plan van aanpak (schema) en begeleiding tijdens het proces van het kiezen van de opdracht voor de daadwerkelijke start van het mentoraat. In de opdracht stelt de fotograaf de inhoud van de fotoserie voorop. Dat betekent dat de vraagstelling is ‘wat wil ik laten zien, welk verhaal wil ik vertellen of in meer abstracte zin welke emoties wil ik in mijn foto’s leggen of laten ervaren’. Hoe concreter de opdracht is die je jezelf oplegt, hoe makkelijker het wordt om tijdens het mentoraat dit te vertalen in foto’s. Dus probeer altijd dicht bij jezelf te blijven, wat je aanspreekt in de fotografie en waarmee je ook wat hebt. Ga ook geen opdracht in elkaar zetten waarvan je bij voorbaat al weet dat deze praktisch nauwelijks uitvoerbaar voor je is. Zorg ook dat de opdracht zodanig is dat je er in de periode tussen de bijeenkomsten ruimschoots en met enige regelmaat aan kunt werken.


2. Mentoraat met Mirjam Appelhof ——– VOL

Data: dinsdagavonden 25 september en 20 november 2018
en 29 januari, 26 maart en 28 mei 2019 van 19.30 tot 22.30 uur

Zaal: Amrath Hotel Belvoir, Graadt van Roggenstraat 101, 6522 AX Nijmegen.

Doel Mentoraat Mirjam Appelhof
We gaan op een ontdekkingsreis. Via innerlijke vertaling gaan we creëren, niet registreren, maar jij als beeldenmaker gaat ontdekken wat de kracht is van jouw eigen beeldtaal. Via persoonlijke opdrachten ga je een verdiepend proces aan. We vertalen dromen, angsten, verlangens mooie herinneringen…. dat wat voor jou het meest dichtbij voelt gaan we omarmen en omzetten naar beeld, naar kunst, naar werkelijk creëren. Niet de techniek staat centraal, maar de zeggingskracht van het beeld.

Voor wie
Voor fotografen die een verdiepend proces willen aangaan, die willen onderzoeken wie ze zijn als beeldenmaker, die verder durven te gaan dan wat ze gewend zijn. Die willen zoeken naar een eigen stempel, die niet de techniek als basis zien maar de zoektocht naar de zeggingskracht van het beeld als proces willen aangaan. Als je meedoet, moet je bereid zijn je oude patronen los te laten en jezelf de uitdaging gunnen te zoeken naar andere manieren om te gaan vertalen.

Globale opzet
Mirjam gaat via haar eigen werk eerst vertellen hoe zo’n proces tot stand komt.
Gezamenlijk op zoek naar een ‘onderwerp’, dat voor ieder persoonlijk heel dichtbij ligt. Mirjam zal dit proces bij elke bijeenkomst verdiepen en werken naar een mooie persoonlijke serie waarbij ook nagedacht zal worden over een originele presentatie. Mirjam gaat niet op de techniek in, maar puur op de zeggingskracht van het beeld om samen te onderzoeken wie jij als beeldenmaker bent en wat jouw stempel is.
Deelnemers moeten er vanuit gaan dat ze minimaal iedere week een aantal uren met het project aan de slag willen.


Algemene gegevens

Organisatie: Afdeling Gelderland Zuid
Contactpersoon: Carleen van den Anker, gldzuid@gmail.com, 0317-420121

Deelname
Meld je aan via gldzuid@gmail.com. Let daarbij op onderstaande voorwaarden. Vermeld bij je aanmelding voor welk mentoraat je je opgeeft. Je aanmelding is geldig zodra je de deelnemersbijdrage hebt betaald.

Voorwaarden
In overleg met de mentoren is een maximumaantal van 12 deelnemers per mentoraat vastgesteld. Zo kan iedere deelnemer voldoende aandacht krijgen.
De aanmelding is opengesteld tot 15 juni 2018; daarbij zullen in eerste instantie persoonlijke leden en leden van clubs-die-zelf-geen-mentoraat-organiseren (maximaal 2 leden per club) worden toegelaten.
Als de groepen op 15 juni nog niet vol zijn krijgen andere clubleden de mogelijkheid zich alsnog op te geven.

Kosten
Dankzij bijdragen van de Fotobond en Afdeling Gelderland Zuid kost deelname aan een mentoraat slechts € 65,-.

Let op: Je aanmelding per mail is pas geldig als je dit bedrag hebt overgemaakt op rekeningnummer NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van Afd 06 Gelderland Z Fotobond.

Dus: mailtje sturen én betalen = opgeven voor het mentoraat.