Welke enthousiaste bestuurder wil meehelpen vorm en inhoud te geven aan de doelstellingen en toekomst van de Fotobond.

Fotografie en beeld staan in het centrum van de belangstelling. Het aantal persoonlijke leden groeit voortdurend. De Fotobond bevindt zich in een permanent ontwikkelproces en heeft dringend bestuurlijke versterking nodig.
Wil jij je talenten inzetten voor een levendige, nationale vrijwilligersorganisatie en leiding geven aan een team enthousiaste medebestuurders, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor:
Het VOORZITTERSCHAP van de FOTOBOND
En voor het PENNINGMEESTERSCHAP van de FOTOBOND

De Fotobond, met bijna 300 verenigingen en meer dan 6200 leden, vormt het centrum van de vrije fotografie in Nederland. Het stimuleren en ondersteunen van de aangesloten verenigingen en leden in hun fotografische ontwikkeling is waar de bond voor staat. Zowel op landelijk niveau als vanuit de 16 afdelingen en de verschillende verenigingen worden activiteiten georganiseerd, zoals wedstrijden, mentoraten, exposities, lezingen en workshops. De Fotobond is er ook voor leden met een persoonlijk lidmaatschap, leden die niet aangesloten zijn bij een vereniging, maar die zich wel willen ontwikkelen.

De Fotobond staat voor: passie voor fotografie en beeld; delen, leren en inspireren.

Leden van het DB beschikken over de volgende algemene eigenschappen:
• gericht op samenwerking, proactief en enthousiast;
• goede communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen;
• in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden met actoren of instanties die voor het aandachtsveld relevant zijn;
• bereid en in staat om de missie van de Fotobond uit te werken naar de eigen portefeuille en deze uit te dragen;
• bestuurlijke ervaring om de Fotobond te moderniseren tot een flexibele Organisatie.

Naast deze algemene eigenschappen beschikken leden van het DB op het domein van hun functie en/of portefeuille toegesneden eigenschappen en vaardigheden.

De voorzitter
a. geeft leiding aan de Fotobond, aan het bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB);
b. geeft richting aan het beleid van de Fotobond;
c. bewaakt en ondersteunt de eenheid van beleid binnen het bestuur;
d. ziet kansen voor de Fotobond en benut deze;
e. zal de Fotobond zo veel mogelijk profileren;
f. leidt de algemene vergaderingen, de vergaderingen van het bestuur en het van het DB;
g. overlegt met de taakgroepen Opleidingen & Sprekers en Wedstrijden & Exposities en de redactie van In Beeld (Online);
h. verricht representatieve taken en vertegenwoordigt de Fotobond;
i. pleegt regulier overleg met andere partijen in het fotografisch veld, zoals de NVBG, de NOVA en de NVHS.

Profiel Voorzitter
• heeft ervaring in een eindverantwoordelijke leidinggevende positie;
• heeft ervaring in het aansturen van (organisatie)ontwikkelingsprocessen;
• is besluitvaardig;
• is de bindende en stimulerende kracht;
• weet tegenstellingen te overbruggen;
• is representatief zowel naar binnen, als buiten de Fotobond;
• heeft aantoonbare affiniteit met fotografie;
• heeft overzicht over het terrein van de fotografie, in samenhang met de beeldende amateurkunst.

De algemeen penningmeester
• ontwikkelt en onderhoudt het financiële beleid van de Fotobond;
• verzorgt de financiële administratie op zodanige wijze dat de financiële rechten en verplichtingen van de Fotobond daaruit ten alle tijde kunnen worden gekend;
• het ontwerp van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar legt hij vóór 1 maart van het daarop volgend boekjaar voor aan het DB. Het DB bevordert dat het rapport van de kascontrole tijdig aan het bestuur wordt overgelegd.
• de penningmeester heeft mede tot taak:
– het tijdig voorbereiden van de jaarlijkse begroting;
– het onderhouden van zodanige contacten met de andere penningmeesters in de organisatie, zoals een goed penningmeesterschap vereist;
– hij belegt de gelden en fondsen van de Fotobond volgens aanwijzingen van en in overleg met het DB;

Profiel Algemeen Penningmeester
• heeft ervaring in een gelijkwaardige functie;
• heeft affiniteit met de werkzaamheden van het penningmeesterschap in een vrijwilligersorganisatie;
• is in staat de financiële administratie en administratieve organisatie te onderhouden en zo nodig te vernieuwen;
• Heeft inzicht in en is bepalend voor financieel- en strategisch beleid.

Heb je belangstelling voor één van deze functies, of ken je mensen in jouw netwerk, die aan bovengenoemde profielen voldoen, laat ons dat dan vóór 31 januari 2021 weten en stuur ons zo mogelijk een korte motivatie en een beschrijving van ervaring en opleiding. Je kunt dit mailen naar secretaris@fotobond.nl